08 November 2015

CONTOH BORANG MANUAL UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT GCR

  Lampiran A

KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL
CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PERKELILING PERKHIDMATAN
 BILANGAN 7 TAHUN 2003

Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh XXXXXX BIN XXXXXX
                                                                                     (Nama Pegawai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Nombor Kad Pengenalan 124567-03-1234.

(a)  Untuk mengambil kesemua cuti rehatnya sebanyak                    hari sebelum akhir  tahun  2012.  Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak               hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan, sebanyak                     hari adalah dibenarkan dikumpulkan bagi GCR, manakala sebanyak                  hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan;    
                            
                                                     ATAU

(b)   Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak______hari sebelum akhir  tahun________.  Oleh sebab tahun_______ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini, maka sebanyak________hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. Beliau  akan bersara / telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ______________.                              


___________________________    
(Tandatangan Ketua Jabatan)

Nama Penuh  : ____________________________________
Jawatan          : ____________________________________
Tarikh             : ____________________________________

Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan BARU (Perenggan 2, Lampiran D7, Perkeliling Perkhidmatan Bil.9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia, baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan, luput pada akhir tahun ketiga.

Nota 2 : Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.

Nota 3 : Pengumpulan cuti rehat bagi CGR hendaklah dihentikan setelah genap 150 hari.


*          Mana yang berkenaan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan